Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HILDE MEIJERS

 • HILDE MEIJERS, ingeschreven bij KvK onder nummer 69026920, gevestigd te Overveen, aan de Julianalaan 83, 2051 JN, Nederland - zorgaanbieder
 • Cliënt: degene die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening van HILDE MEIJERS
 • De aangeboden dienstverlening bestaat uit het geven van sessies lichaamsgerichte therapie, consulten focusing, lichaamsgerichte begeleiding bij rouw- en verlieservaringen en reikibehandelingen.
 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij HILDE MEIJERS, stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website www.hildemeijers.nl te vinden zijn.
 • De behandelingen vinden alleen op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland.
 • Wanneer een cliënt voor de eerste keer een afspraak maakt voor een behandeling/ consult bij HILDE MEIJERS, kan vooraf per e-mail of telefonisch om persoonlijke gegevens worden gevraagd.
 • Wanneer cliënt onder behandeling is van een specialist of therapeut en/of medicijnen gebruikt, dient hij altijd voorafgaand aan de behandeling bij HILDE MEIJERS met de behandelend arts of therapeut te overleggen of cliënt evt. massagetherapie mag ondergaan. Bij twijfel over een contra-indicatie kan mogelijk worden afgezien van massagetherapie als werkvorm van de lichaamstherapeutische behandeling. Andere werkvormen waarmee in de praktijk worden gewerkt bieden een prima en afdoende alternatief om lichaamsgerichte consulten te geven resp. te ontvangen.
 • Tijdens de eerste behandelsessie vindt een intake (anamnese) plaats. Alle informatie die de cliënt tijdens de intake (anamnese) en de sessies met HILDE MEIJERS deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming van cliënt zal deze informatie nooit aan derden worden verstrekt.
 • Bij de intake (anamnese) wordt cliënt een aantal vragen gesteld met betrekking tot zijn gezondheid. De cliënt verplicht zich alle eventueel relevante informatie te verstrekken. Eventueel medicijngebruik dient cliënt hierbij door te geven.
 • Bij behandeling van een kind of tiener tot 16 jaar vindt het intakegesprek altijd met een van de ouders/ verzorgers erbij plaats. Tijdens deze intake zal worden afgestemd met ouder en het kind of de ouder bij de sessie aanwezig is en o.a. over, in geval er meerdere behandelingen zullen plaatsvinden, eventuele tussentijdse evaluatie. Dit is mede afhankelijk van doel en verloop van de behandeling en leeftijd van het kind. Er gelden hiervoor per leeftijdsgroep verschillende regels en richtlijnen.
 • Wanneer zich wijzigingen voordoen in de gezondheidssituatie van de cliënt, is deze zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan HILDE MEIJERS.
 • Wanneer de cliënt zwanger is of in de aanlooptijd om het te worden en/of wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt dan dient de cliënt dit voorafgaand aan de behandeling door te geven.
 • Door HILDE MEIJERS worden geen medische diagnoses gesteld.
 • Een goede hygiëne is van groot belang. Van cliënt wordt verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt. Cliënt kan ook van HILDE MEIJERS verwachten dat aan alle hygiënische voorwaarden wordt voldaan. De praktijkruimte en alle materialen zijn schoon, de handdoeken worden na iedere behandeling gewassen.
 • HILDE MEIJERS wil de cliënt met het grootste respect tegemoet treden en andersom verwacht HILDE MEIJERS dat ook van de cliënt. De dienstverlening van HILDE MEIJERS bestaat uit het geven van lichaamstherapeutische behandelingen, waarbij in afstemming met client gebruik gemaakt kan worden van verschillende werkvormen: focusing (een lichaamstherapeutische begeleidingsvorm), meditatie, bewustzijnsoefeningen, systemisch werk via het lichaam, opstellingen (mbv vloerankers, figuren op tafel of opstellingen in the mind), massagetherapie, reiki) . De gangbare ethische normen zijn hierbij uitgangspunt. Cliënten met andere intenties zijn niet welkom. HILDE MEIJERS geeft geen erotische massages. Erotische handelingen en seksueel getinte opmerkingen worden niet getolereerd. Het is uitsluitend ter beoordeling van HILDE MEIJERS om vast te stellen of cliënt aan gestelde normen voldoet. Wordt niet aan gestelde normen voldaan dan wordt de behandeling onmiddellijk gestaakt, cliënt dient de volledige behandelkosten te voldoen en de praktijk te verlaten. Dit geldt ook voor iedere andere vorm van onbehoorlijk gedrag.
 • De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten koste van de duur van de sessie.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht. Is er sprake van overmacht dan kan de afspraak in onderling overleg worden verzet.
 • De betaling dient na elke behandeling via bankoverschrijving te worden voldaan. Het openstaande bedrag dient binnen de in de factuur gestelde termijn te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL 42 RABO 0320 771121 t.a.v. HILDESOFIA MEIJERS.
 • Cliënt ontvangt per e-mail een factuur. Beschikt cliënt niet over een e-mailadres dan krijgt cliënt de factuur aan het einde van de behandeling mee naar huis.
 • Cadeaubonnen die ik uitgaf toen ik mijn praktijk nog onder de naam Massagepraktijk Overveen voerde, blijven eigendom van voorheen Massagepraktijk Overveen - voorheen praktijk HILDESOFIA MEIJERS - nu praktijk HILDE MEIJERS en kunnen alleen voor het bedrag en de dienst die op de bon vermeld staat worden ingewisseld.
 • Alle tarieven die HILDE MEIJERS hanteert, staan op de website vermeld.
 • Klachten dienen binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht aan HILDE MEIJERS kenbaar worden gemaakt. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden beoordeeld, en indien deze terecht is, zal HILDE MEIJERS een passende oplossing aanbieden.
 • Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. E-mailadres: hilde.meijers@hotmail.com t.a.v. Hilde Meijers. Correspondentieadres: Julianalaan 83, 2051 JN Overveen.
 • HILDE MEIJERS is via het NIBIG aangesloten bij Stichting Zorggeschil en voldoet hiermee aan de vereisten voor regeling van klacht- en tuchtrecht volgens De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art. 13 Wkkgz).
 • HILDE MEIJERS is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures.
 • HILDE MEIJERS is niet verantwoordelijk/ aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/ of na de behandeling.

DISCLAIMER:
Teksten en foto’s op de website van HILDE MEIJERS zijn met alle zorgvuldigheid vervaardigd en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt. Wijzigingen op de website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.